To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

REGULAMIN REKRUTACJI

do klas pierwszej i czwartej

Szkoły Podstawowej  nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile

na rok szkolny 2023/2024

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 06 grudnia 2013 roku. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2014 r., poz. 7, z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762).
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 r. poz. 1082)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r.
  502).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. 1737).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2020 poz. 2138).
 7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1283).
 8. Zarządzenie Nr 2084(49)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024.
 9. Uchwała Nr XLVII/623/18 Rady Miasta Piły z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła.
 10. Uchwała Nr VIII/78/19 Rady Miasta Piły z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piła oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
 11. Statut Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile.

Zasady rekrutacji:

 1. Do klas pierwszych szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców, dzieci zamieszkałe w obwodzie.
 2. W roku szkolnym 2023/2024 spełnianie obowiązku szkolnego na mocy ustawy rozpoczynają dzieci urodzone:
 • w 2016 roku
 • w 2017 roku za zgodą rodziców, po uzyskaniu pozytywnej opinii ZPPP.
 1. Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły jest prowadzone na podstawie:
 • „Karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej” – wzór karty zgłoszenia załącznik nr 1, a dla dzieci 6- cio letnich załącznik 1a .

 

 1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej szkoły podstawowej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wniosek rodziców / prawnych opiekunów kandydata na podstawie:
 • „Wniosku zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej” – wzór wniosku załącznik nr 2, a dla dzieci 6- cio letnich załącznik 2a .
 1. Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej patronackiej Akademii Siatkówki Braci Lach (zwana dalej ASBL) przeprowadza się również na podstawie próby sprawności fizycznej, która odbędzie się w dniach 28.03.2023 – 30.03.2023.

Karty zgłoszeń i wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły www.sp11pila.pl lub
w sekretariacie szkoły.

 

Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie 1.03 – 31.03.2023 r.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne do klasy czwartej językowej z rozszerzonym językiem niemieckim oraz klasy sportowej przeprowadza się na podstawie:
 • Karty kontynuacji nauki w klasie czwartej w roku szkolnym 2023/2024 – wzór karty załącznik nr 3.
 • Wniosku o przyjęcie do klasy czwartej w roku szkolnym 2023/2024 dla uczniów spoza rejonu– wzór wniosku załącznik nr 4.
 • Sprawdzianu predyspozycji językowych lub prób sprawności fizycznej.

 

Karty i wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły www.sp11pila.pl lub w sekretariacie szkoły.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie 6.03.2023  – 24.03.2023.

 

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do klas pierwszych i czwartych Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania jej członków.
 2. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
 • Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych (załącznik nr 5a) i niezakwalifikowanych (załącznik nr 5b).
 • Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych (załącznik nr 6a) i nieprzyjętych (załącznik nr 6b).
 • Przyjęcie do klasy pierwszej integracyjnej uczniów posiadających orzeczenie
  o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie ze Statutem Szkoły (załącznik nr 7).
 • Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych / niezakwalifikowanych oraz przyjętych
  / nieprzyjętych na podstawie sprawdzianu z języka niemieckiego do klasy czwartej językowej z rozszerzonym językiem niemieckim (załącznik nr 8).
 • Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych / niezakwalifikowanych oraz przyjętych
  / nieprzyjętych na podstawie prób sprawności fizycznej do klasy czwartej sportowej (załącznik nr 9).
 • Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych / niezakwalifikowanych oraz przyjętych
  / nieprzyjętych na podstawie prób sprawności fizycznej do klasy pierwszej patronackiej ASBL (załącznik nr 10).
 • Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego (załącznik nr 11).
 • Uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.

 

 1. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor szkoły. Jeżeli decyzja Dyrektora powoduje dodatkowe nakłady finansowe, które skutkują zmianami organizacyjnymi pracy szkoły, to przyjęcie ucznia do szkoły odbywa się za zgodą organu prowadzącego.
 2. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców/ prawnych opiekunów o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 

Kryteria dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

1.

Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile.

8 pkt.

2.

Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców znajduje się w obwodzie szkoły. Oświadczenie potwierdzające miejsce pracy rodziców.

4 pkt.

3.

Kandydat do klasy pierwszej uczęszczał do przedszkola znajdującego się w obwodzie szkoły.

2 pkt.

4.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka  wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki. Oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych.

1 pkt.

 

 1. Punkty ulegają sumowaniu. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci
  z największą ilością punktów, aż do wyczerpania wolnych miejsc.
 2. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są przyjmowane poza wymienionymi kryteriami.
 3. Liczebność zespołu klasowego w klasach pierwszych ogólnodostępnych szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/ 2024 wynosić będzie maksymalnie 25 uczniów.

 

W klasie pierwszej integracyjnej  liczebność zespołu klasowego nie może być większa niż 20 uczniów, w tym od 1 do 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

W klasie pierwszej językowej z rozszerzonym językiem niemieckim liczebność zespołu klasowego nie może być większa niż 25 uczniów.

 

W klasie czwartej  językowej z rozszerzonym językiem niemieckim liczebność zespołu klasowego nie może być większa niż 25 uczniów.

 

W klasie czwartej sportowej liczebność zespołu klasowego nie może być większa niż 26 uczniów.

 

 1. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru klasy kandydat dokonuje na etapie naboru.

W roku szkolnym 2023 /2024 przewidziane są:

 • klasy pierwsze ogólnodostępne z językiem angielskim, klasa integracyjna, klasa językowa z rozszerzonym językiem niemieckim, klasa patronacka ASBL.
 • klasy czwarte ogólnodostępne, klasa językowa z rozszerzonym językiem niemieckim (kontynuacja nauczania języka niemieckiego), klasa sportowa, klasa integracyjna.

 

 1. Dzieci niebędące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach
  i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

 

 1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone zgodnie z przepisami administracyjnymi.

 

 1. Dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor szkoły.

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym  do klas pierwszych i czwartych Szkoły Podstawowej nr 11 w Pile w roku szkolnym 2022/2023

 

Składanie kart i wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych:

Karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły),

Wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły).

postępowanie rekrutacyjne

01.03.2023 – 31.03.2023

postępowanie uzupełniające

08.05.2023 – 12.05.2023

 Składanie wniosków o przyjęcie do klas językowych z rozszerzonym językiem niemieckim oraz oddziałów sportowych szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych: 

postępowanie rekrutacyjne

06.03.2023 – 24.03.2023

postępowanie uzupełniające

08.05.2023 – 12.05.2023

Przeprowadzenie sprawdzianu
z języka niemieckiego oraz prób sprawności fizycznej dla kandydatów do klas czwartych:

postępowanie rekrutacyjne

28.03.2023 – 30.03.2023

postępowanie uzupełniające

16.05.2023 – 18.05.2023

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej lub sprawdzianu z języka niemieckiego:

postępowanie rekrutacyjne

04.04.2023

postępowanie uzupełniające

22.05.2023

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną kart, wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt. 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe:

postępowanie rekrutacyjne

03.04.2023 – 05.04.2023

postępowanie uzupełniające

16.05.2023 – 18.05.2023

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych:

postępowanie rekrutacyjne

13.04.2023

postępowanie uzupełniające

30.05.2023

Potwierdzenie przez rodziców/ prawnych opiekunów kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia:

postępowanie rekrutacyjne

17.04.2023 – 19.04.2023

postępowanie uzupełniające

31.05.2023 – 02.06.2023

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

postępowanie rekrutacyjne

21.04.2023

postępowanie uzupełniające

06.06.2023

 

Procedury odwoławcze:

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych (listy dostępne do wglądu w sekretariacie szkoły) rodzice/ prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/prawnego opiekuna z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,
  w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie kandydata mogą wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
  w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.
 5. Odwołaniem od decyzji Dyrektora szkoły jest złożenie skargi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

 

Rekrutacja uzupełniająca:

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami Dyrektor szkoły może przeprowadzić postępowanie uzupełniające (na tych samych zasadach), które powinno zakończyć się do 6 czerwca 2023 r.

Przepisy końcowe:

 1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku.
 2. Wzory dokumentów można odebrać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej sp11pila.pl.
 3. Regulamin zostanie podany do publicznej wiadomości rodzicom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole oraz opublikowanie na stronie internetowej szkoły.
 4. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych listy kandydatów dostępne będą
  w sekretariacie szkoły w terminach podanych powyżej.
 5. Decyzje Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej ważne są, jeżeli zostaną podjęte w obecności przynajmniej ½ składu członków ww. komisji.

 

Back to top