To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

ZADANIA SZKOLNEJ PORADNI

Do zadań pedagoga SZKOLNEJ POARADNI należy między innymi:
• Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
• Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
• Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
• Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
• Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach,
• Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,
• Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Zadania, o których mowa realizowane są we współpracy z:
• Rodzicami
• Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły
• Nauczycielami i pracownikami innych szkół
• Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
• Poradniami Specjalistycznymi
• Innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga gdy:
• nie radzą sobie z nauką
• ktoś naruszy ich prawa;
• ktoś stosuje wobec nich przemoc;
• potrzebują pomocy i rady;
• chcą po prostu z kimś porozmawiać;
• chcą poradzić się, wybierając przyszłe studia, zawód;
Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy wtedy gdy:
• dziecko ma problemy z nauką, licznymi nieobecnościami i odnalezieniem się w szkole;
• problemy z zachowaniem, z rówieśnikami;
• uzyskania informacji i pomocy dla swoich dzieci;
• problemy osobiste ( z doświadczenia wiem, jeśli dziecko nie upora się z prywatnym problemami, nie mamy co liczyć na pełne zaangażowanie się w proces nauki )

Nauczyciele mogą oczekiwać:
• pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
• analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
• wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego;
• wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów;

Zasady pracy specjalistów

Back to top