To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

PANDEMIA- PROCEDURY

Zarządzenie nr 20 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile z dnia 1 września 2021r. w sprawie: procedur organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników, uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego

Załącznik nr 10 - Procedury przyjmowania na praktyki studenckie

Załącznik nr 9- Procedury przeprowadzania dezynfekcji w szkole

Załącznik nr 8 - Procedury bezpieczeństwa w trakcie zajęć dodatkowych, uzupełniających proces dydaktyczny organizowanych na terenie szkoły

Załącznik nr 7 - Procedury korzystania z kuchni i stołówki szkolnej w czasie zagrożenia COVID-19

Załącznik nr 6 - Procedury funkcjonowania biblioteki szkolnej w okresie pandemii COVID – 19

Załącznik nr 5 - Procedury organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy szkolnej

Załącznik nr 4 - Procedury funkcjonowania obiektów sportowych wykorzystywanych przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile (dotyczy zajęć wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej oraz nauki pływania)

Załącznik nr 3 - Procedury organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach

Załącznik nr 2 -Procedury przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły oraz przebywania na terenie szkoły i w miejscach wspólnych w szkole w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 w Pile

Załącznik nr 1 - Procedury przetwarzania danych szczególnej kategorii w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w czasie pandemii COVID 19

Rodzicu organizuj dziecku jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu

Z uwagi na zminimalizowane ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa w otwartej przestrzeni pod warunkiem ciągłego zachowania dystansu społecznego niezwykle ważne jest aby możliwie jak najczęściej spędzać czas na świeżym powietrzu niż w zamkniętych pomieszczeniach.
Aktywność fizyczna jest nie tylko istotna dla utrzymania prawidłowej masy ciała, ale ma ogromne znaczenie przy budowaniu prawidłowej odporności organizmu.
Zalety przebywania na świeżym powietrzu:
➢ dawka energii – zajęcia lub sport w plenerze z przyjemnym powiewem
świeżego powietrza to czysta przyjemność!
➢ hartowanie organizmu – przebywanie na świeżym powietrzu nie musi się
odnosić wyłącznie do ciepłych słonecznych dni!
➢ poprawa samopoczucia – umożliwiasz uczniom dotlenić organizm!
➢ dawka witaminy D3 – przebywanie na słońcu pomoże wzmocnić układ
odpornościowy!
➢ poczucie swobody – unikasz zatłoczonych pomieszczeń!
➢ brak ograniczeń co do formy aktywności fizycznej - umożliwiasz
przeprowadzenie wielu zabaw, gier czy też ćwiczeń, których nie jesteś w
stanie zrealizować w pomieszczeniu!
* Zgodnie z aktualnymi wymaganiami określonymi w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Drodzy Rodzice, Opiekunowie sprawdzajcie na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli

W związku z trwającym stanem epidemii i zapewnieniem bezpieczeństwa i komfortu Twojemu dziecku podczas odbywania edukacji w roku szkolnym 2020/2021, sprawdzaj na bieżąco i regularnie elektroniczny dziennik swojego dziecka.
Szkoła (dyrekcja, nauczyciele) poprzez elektroniczny dziennik będą przekazywać ważne informacje dotyczące sytuacji w szkole, jak i odnoszące się do Twojego dziecka w kontekście epidemii SARS-CoV-2.
Stosuj informacje zawarte w elektronicznym dzienniku swojego dziecka. Bądź w stałym kontakcie ze szkołą.
Pamiętaj, zawsze od razu odbieraj telefon ze szkoły, a jeśli nie możesz, oddzwoń jak najszybciej. Wszystkie zalecenia i wytyczne są powodowane dobrem Twojego dziecka.

Drogi Rodzicu sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku


Koronawirus SARS-CoV-2 przenosi się przede wszystkim bezpośrednio drogą kropelkową. Zawierające wirusa drobne kropelki powstają w trakcie kaszlu, kichania, mówienia i mogą być bezpośrednią przyczyną zakażenia. Możliwa jest także droga pośrednia poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie.
Mimo, że wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, zanim ulegnie dezaktywacji może upłynąć nawet kilkanaście godzin, w czasie których może być zakaźny.
Dlatego im mniej rzeczy zbędnych przynoszonych jest z domu do szkoły tym mniejsze ryzyko zakażenia. Mogą być one bowiem pośrednim „transporterem” wirusa. Dlatego też ważne jest aby dzieci nie przynosiły do szkoły zabawek i innych niepotrzebnych w nauce przedmiotów oraz posiadały w miarę możliwości własne przybory szkolne.

NIE POSYŁAJ CHOREGO DZIECKA DO SZKOŁY

Rodzicu nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka

Jeżeli zaobserwuje u dziecka objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym:
 kaszel,
 temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę,
 bóle mięśni i ogólne zmęczenie,
 utratę węchu o nagłym początku,
 utratę lub zaburzenia smaku o nagłym początku
 wysypkę.
pozostawał dziecko w domu, obserwuj jego stan zdrowia i skorzystaj z teleporady u lekarza pediatry, u którego leczysz swoje dziecko.
Jeżeli stan dziecka budzi Twój niepokój (występuje duszność, problemy z oddychaniem) nie czekaj, zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 999, bądź własnym środkiem transportu zawieź dziecko do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego.
Pod żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej czy taksówek – w ten sposób narażasz innych na zakażenie.

Więcej informacji na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/podejrzewasz-u-siebie-koronawirusa

Rodzicu poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną


Jeżeli Twoje dziecko lub inne osoby razem z nim mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym są objęte kwarantanną, bezzwłocznie poinformuj o tym fakcie dyrektora szkoły, do której uczęszcza Twoje dziecko.
Kwarantanna dotyczy osób, które:
• przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE,
• miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem;
• mieszkają z osobą, która zostaje skierowana na kwarantannę.


Kwarantanna trwa dwa tygodnie. W tym czasie:
• w żadnym wypadku nie wolno wychodź z domu,
• spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
• jeżeli pojawią się objawy choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem telefonicznie lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego szpitala.

Opuszczenie miejsca kwarantanny jest możliwe jedynie w celu wykonania badań laboratoryjnych lub uzyskania świadczenia zdrowotnego, które nie może być udzielone w miejscu odbywania kwarantanny


Więcej informacji :
https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/punkty-pobran
https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy
https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

Drogi Rodzicu przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków

Oprócz podstawowych zasad higieny takich jak mycie rąk przed posiłkiem czy mycie surowych warzyw i owoców należy zwrócić szczególną uwagę na aspekty takie jak: nie spożywanie wspólnie jednego posiłku bądź picie z tej samej butelki czy nie wymienianie się sztućcami. Ważne jest także zachowanie dystansu społecznego na stołówce lub jadalni szkolnej.
Posiłek i napój przyniesiony z domu jest posiłkiem tego konkretnego dziecka.

Zostały także wydane wytyczne dotyczące (stołówka, catering).
https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Gastronomia_wytyczne_aktualizacja_2_07_20.pdf

Drodzy Rodzice, Uczniowie przestrzegajcie regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii


Każda szkoła posiada opracowany regulamin funkcjonowania szkoły podczas epidemii. Zawarte w nim procedury są dostosowane do konkretnej szkoły, uwzględniając jej specyfikę, warunki lokalowe, liczebność uczniów oraz inne ważne elementy właściwe dla tej placówki.
Procedury danej szkoły mają ma na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 i zapewnienie możliwie największego bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły. Uczniowie, ich opiekunowie prawni oraz pracownicy szkoły są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zaakceptowanego przez Dyrektora danej placówki regulaminu.
W regulaminie mogą być uregulowane kwestie takie jak np.: pomiar temperatury, obowiązkowa osłona ust i nosa, czy inne, o których zdecydował dyrektor.

Back to top