To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Regulamin Wolontariatu

działającego w Szkole Podstawowej nr 11

Królowej Jadwigi w Pile

 

 

Postanowienia ogólne

Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

Wolontariat powołuje się dla zainteresowania młodzieży pomocą potrzebującym, ponieważ wychowawcze oddziaływanie wolontariatu pomaga w przygotowaniu do odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie.

 

Struktura

Wolontariuszami są przeszkolenie uczniowie klas 7 i 8.

Opiekunami są nauczyciele, którzy organizują i monitorują pracę wolontariuszy. Odpowiadają oni za realizację planu pracy, organizowanie spotkań członków wolontariatu oraz nawiązywanie współpracy z różnymi instytucjami potrzebującymi wsparcia wolontariuszy.

 

Cele i sposoby działania

Celem wolontariatu jest wdrożenie młodych ludzi do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu, rozwijanie postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej i środowiska naturalnego.

Celem jest przygotowanie uczniów szkoły podstawowej do podejmowania działań wolontarystycznych na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

Wolontariat angażuje się również do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym.

 

Obszary działania

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne (zewnętrzne), np.:

Organizowanie pomocy koleżeńskiej w ramach działania świetlicy socjoterapeutycznej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym.

Współpraca z fundacjami.

Współpraca z Pilskim Bankiem Żywności.

Współpraca z Centrum Wolontariatu w Pile.

Inne (bieżące) w miarę możliwości i potrzeb.

 

Wolontariusze

Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.

Członek wolontariatu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.

Każdy wolontariusz systematycznie uczestniczy w pracach wolontarystycznych, zgłasza własne propozycje i inicjatywy, wykorzystuje swoje zdolności.

Członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

 

Nagradzanie wolontariuszy

Formy nagradzania:

- wyrażenie uznania słownego,

- pochwała w dzienniku lub na forum szkoły,

- umieszczenie nazwiska w artykule gazetki szkolnej,

- wręczenie listów pochwalnych, dyplomów,

- symboliczna ,,łapka " i dyplom uznania z ramienia SCW w Pile,

- wpis na świadectwie i dodatkowe punkty za wypracowanie 100 godzin w ramach pracy wolontarystycznej.

 

Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla ich inicjatyw, lecz nie stanowi celu działalności wolontarystycznej.

 

Back to top