To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

CWRKDiZ w Pile serdecznie zaprasza uczniów klas VIII szkół podstawowych subregionu pilskiego, wraz z rodzicami do udziału w wydarzeniu pod nazwą NOC ZAWODOWCÓW 2021 edycja 4.0 pt. „Hybrydowo–zawodowo”.
Data: 1 października 2021r.
Miejsce: Zespół Szkół im. Hipolita  Cegielskiego w Chodzieży
z siedzibą przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 (w godzinach od 17:00 do 20:00).
Edycja pod hasłem: hybrydowo-zawodowo
Połączymy w tym wydarzeniu real i online oraz środowisko edukacyjne z biznesowym.
W programie:
1. ZAWODOWA SCENA, czyli promowanie zawodowstwa, rozbudzanie postaw przedsiębiorczych, przybliżanie lokalnego rynku pracy, przykłady firm i osób z pasją jako prezentacje sukcesu zawodowego, w formie:
• spotkań i rozmów z przedsiębiorcami
• pokazów zawodów
• występów uczniów
2. ZABAWY ZAWODOZNAWCZE dla uczniów z atrakcyjnymi upominkami, np.:
• „ZAWODOWA GRA PLANSZOWA” – rozgrywki zespołów dwuosobowych, reprezentacji szkolnych;
• „ZAWODOWY QUIZ” – rozgrywki indywidualne w Kahoot!
3. WARSZTATY ZAWODOWE, czyli prezentacje zawodów, kierunków kształcenia branżowego i technicznego prowadzone przez: Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży, Centrum Kształcenia Zawodowego
w Chodzieży, Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji
i Terapii w Starej Łubiance, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Złotowie, Cech Rzemiosł Różnych w Chodzieży, z podziałem na:
• „Wskazane prezentacje zawodów” oraz „Rzemieślniczy system kształcenia dualnego” – dla zorganizowanych grup uczniów,
• „Biorę kurs na… prezentacje zawodów” – w ramach swobodnego poznawania zawodów przez uczniów.
4. ZAWODOWCY POSZUKIWANI – emisja serii filmów o zawodach wraz z ofertą szkół kształcących technicznie
i branżowo w subregionie pilskim.
5. DORADZTWO ZAWODOWE I PSYCHOLOGICZNE – przez całe wydarzenie będą dostępni doradcy zawodowi, również on-line, którzy służą pomocą uczniom w określaniu potencjału podczas planowania rozwoju edukacyjnego i zawodowego. Ponadto będzie możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego oferowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Chodzieży.
6. ŚCIANKA MEDIALNA – dodatkowa atrakcja – zdjęcia z Hipolitem i atrybutami zawodów.
7. POKAZ „ŚWIATŁO I DŹWIĘK” – na zakończenie CWRKDiZ w Pile planuje niespodziankę dla wszystkich uczestników eventu, spektakl realizowany przez firmę Visual Sensation.
8. Ponadto planujemy w Kinie za Rogiem w Trzciance (kinie społecznościowym) seans filmowy dla uczniów klas VIII szkół podstawowych w obszarze edukacyjno – zawodowym.
9. Wydarzenie będzie streamingowane na kanale YouTube oraz Facebook CWRKDiZ w Pile.
Serdecznie zapraszam:
Katarzyna Łęcka


Drodzy Uczniowie!

Egzaminy ósmoklasisty zbliżają się wielkimi krokami. W dobie koronawirusa i zdalnych lekcji, to naturalne, że stresujecie się podwójnie. Jak zaplanować powtórkę, gdy czasu jest coraz mniej? Warto skorzystać z gotowych pomocy, przygotowanych przez doświadczonych nauczycieli specjalnie tak, aby jak najefektywniej pomóc Wam w usystematyzowaniu wiedzy w możliwie krótkim czasie.

Serdecznie zapraszamy na cykl bezpłatnych webinarów przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Specjalnie dla Was opracowaliśmy różne zagadnienia, tak aby każdy mógł wybrać sobie temat, który go najbardziej interesuje. Możesz wziąć udział w jednym webinarze lub we wszystkich 15! Zaczynamy już 15 marca, zawsze o godzinie 18:00.

Zapisy: www.technikum.pl/powtorki

Liczba miejsc ograniczona! Warto zarezerwować sobie miejsce jak najszybciej! ?

Język polski

18 marca – Rozprawiamy się z rozprawką (Jak umiejętnie poradzić sobie z redagowaniem rozprawki)

25 marca – Opowiedz mi historię…, czyli jak zredagować opowiadanie

1 kwietnia – Nie taka poezja straszna jak ją malują – sposoby na okiełznanie tekstów poetyckich na egzaminie

15 kwietnia – Motywy literackie i bohaterowie lektur szkolnych

22 kwietnia – Gramatyczny przekładaniec, czyli zagadnienia językowe, które trzeba znać

Matematyka

17 marca – Liczby i działania

24 marca – Potęgi i pierwiastki

31 marca – Obliczenia procentowe

14 kwietnia – Wyrażenia algebraiczne i równania

21 kwietnia – Twierdzenie Pitagorasa i figury na płaszczyźnie

Język angielski

15 marca – Rozumienie tekstów pisanych – zadania otwarte i zamknięte – wielokrotny wybór, dobieranie. Zadania z luką lub lukami oraz odpowiedzi na pytania.

22 marca – Znajomość środków językowych – zadania otwarte i zamknięte – zadania oparte na pojedynczych zdaniach lub krótkich tekstach, wybór wielokrotny, dobieranie, zadania z lukami.

29 marca – Rozumienie ze słuchu – wszystkie typy zadań egzaminacyjnych spotykanych na egzaminie. Ćwiczenia praktyczne z omówieniem strategii egzaminacyjnych.

12 kwietnia – Znajomość funkcji językowych – zadania otwarte i zamknięte – omówienie i przećwiczenie wszystkich typów zadań na praktycznych przykładach.

19 kwietnia – Tworzenie wypowiedzi pisemnej – omówienie słownictwa i modeli prac pisemnych. Zadania praktyczne i cenne wskazówki egzaminacyjne dotyczące całego egzaminu.


Na podstawie § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się:
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. do godz. 15.00 od 3 sierpnia 2021 r.
do 6 sierpnia 2021 r.
2. Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe
od 17 maja 2021 r.
do 21 czerwca 2021 r.
do godz. 15.00 od 3 sierpnia 2021 r.
do 5 sierpnia 2021 r.
3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje
od 25 czerwca 2021 r.
do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00
4. Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 1, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w pkt 6-7
do 14 maja 2021 r.
do 14 maja 2021 r.

5. Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych*
od 1 czerwca 2021 r. do 14 czerwca 2021 r.;
II termin do 8 lipca 2021 r. od 6 sierpnia 2021 r. do 10 sierpnia 2021 r.

6. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej* od 1 czerwca 2021 r. do 14 czerwca 2021 r.;
II termin1 do 8 lipca 2021 r. od 6 sierpnia 2021 r. do 10 sierpnia 2021 r.
7. Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,*
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne)* od 1 czerwca 2021 r. do 14 czerwca 2021 r.;
II termin1 do 8 lipca 2021 r. od 6 sierpnia 2021 r. do 10 sierpnia 2021 r.
8. Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych I termin do 17 czerwca 2021 r.;
II termin do 9 lipca 2021 r. do 13 sierpnia 2021 r.
9. Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, I termin do 17 czerwca 2021 r.;
II termin do 9 lipca 2021 r. do 13 sierpnia 2021 r
10. Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna). I termin do 17 czerwca 2021 r.;
II termin do 9 lipca 2021 r. do 13 sierpnia 2021 r.
11. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 14 lipca 2021 r. 5 sierpnia 2021 r.
12. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach do 21 lipca 2021 r. 13 sierpnia 2021 r
13. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22 lipca 2021 r. 16 sierpnia 2021 r.
14. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r. od 3 sierpnia 2021 r. do 13 sierpnia 2021 r.
15. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem** od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 od 17 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00
16. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 23 sierpnia 2021 r.
17. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 2 sierpnia 2021 r. 23 sierpnia 2021 r.
18. Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 3 sierpnia 2021 r. 24 sierpnia 2021 r.
19. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 5 sierpnia 2021 r. 26 sierpnia 2021 r.
20. Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia wystąpienia o
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.
21. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
22. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

Dodatkowe informacje:
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Serdecznie zapraszam do udziału w dniu 12 listopada 2020 roku o godzina ok. 13.00 – 14.30 na platformie ZOOM, (wystarczyłoby kliknąć link i przenosi do Webinaru ).
Prelegentem będzie Pani Agnieszka Koluch – Horbowicz, psycholog, osoba zajmująca się relacjami międzyludzkimi.
Temat będzie dotyczył „Zdrowych relacji z młodzieżą w sytuacjach kryzysowych”. Gorąco zachęcam do udziału młodzież z klas 7 i 8 , prosiłabym o maila zwrotnego
osoby, które się zdecydują na mój adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Po otrzymaniu maila od osób zainteresowanych – będę rozsyłała linki na udział w spotkaniu.
Tematyka jest na pewno na czasie ,a prowadząca jest na tyle interesująca, że czas dla młodzieży na pewno nie będzie stracony.
Dla uczestników będą wydane zaświadczenia o uczestnictwie.
Serdecznie zapraszam:
Katarzyna Łęcka


Nagrody w konkursie jaki odbył się w ramach NocZawodowców 2020 o nazwie „Zostań zawodowcem” trafiły do zwycięzców naszej szkoły
Osobiście przekazała nagrody Pani Dyrektor CWRKDIZ w Pile Ewa Krupka-Zaręba.Uczestnicy warsztatów z doradztwa zawodowego przeprowadzonego podczas Nocy
Zawodowców 2020 również otrzymali upominki.Serdecznie gratulujemy zwycięscom jak i uczestnikom moich warsztatów.
Katarzyna Łęcka


Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile
zaprasza na :
Noc Zawodowców 2020 - Edycja 3.0 „Wielkopolska w sieci zawodów"
Wydarzenie pod Patronatem Honorowym
Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka

Już trzeci rok z rzędu spotykamy się w październiku ,aby przyjrzeć się ofercie szkół zawodowych, rynkowi pracy i aby pomóc młodzieży w wyborze dalszej edukacji.
Pierwszy raz będzie to forma ON - LINE.
Celem przedsięwzięcia jest promocja szkolnictwa branżowego i technicznego, jako szkolnictwa pozytywnego wyboru.
Zapraszamy młodzież 7-8 klas szkół podstawowych, ich rodziców, doradców zawodowych, nauczycieli oraz wszystkich, których tematyka zawodowa interesuje.
Proponujemy:
• pokazy zawodów i kierunków kształcenia
• konkurs z nagrodami dla uczniów
• doradztwo zawodowe
• webinary dla rodziców, nauczycieli, doradców zawodowych, dyrektorów szkół
• spotkania z zawodowcami i ludźmi z pasją
• Erasmus+, Europass, relacje z konkursów Worldskills/Euroskills

Piątek, 2 października 2020
Godzina: 17:00 – 19:30
Uczniowie naszej szkoły z klasy 8c i 8d wezmą udział w warsztacie pt. "Świadomy wybór zawodu"
Szczegóły:
https://cwrkdiz.pila.pl/noc-zawodowcow/noc-zawodowcow-2020/217,noc-zawodowcow-2020-edycja-30
Rejestracja:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjnowTPNAmrSTiVD4a2j2fgP-YcqArudc1Nc2pJUuuz4qxrQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Serdecznie zapraszam:
doradca zawodowy:
Katarzyna Łęcka

Back to top