To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,
     od 2 marca 2020 r. Szkolna Komisja Rekrutacyjna działająca w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile rozpoczyna rekrutację uczniów do klas pierwszych ( w tym integracyjnej i DSD) i czwartych ( w tym DSD i sportowej).


       Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych  dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły jest prowadzone na podstawie:
•    „Karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej” – wzór karty zgłoszenia załącznik nr 1.
 
         Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej szkoły podstawowej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wniosek rodzica/ prawnego opiekuna kandydata na podstawie:

•    „Wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej” – wzór wniosku załącznik nr 2.

Wypełnione  dokumenty  należy złożyć w sekretariacie szkoły do 27 marca 2020 r.
       Postępowanie rekrutacyjne do klasy czwartej DSD z  rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego oraz do klasy czwartej sportowej przeprowadza się na podstawie:
•    Karty kontynuacji nauki w klasie czwartej w roku szkolnym 2020/2021 – wzór karty załącznik nr 3.
•    Wniosku o przyjęcie do klasy czwartej dla osób spoza rejonu – wzór wniosku załącznik nr 4.
•    Sprawdzianu predyspozycji językowych lub prób sprawności fizycznej.

Karty i wnioski  można pobrać ze strony internetowej szkoły www.sp11pila.pl  lub w sekretariacie szkoły.
Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie 9.03 – 27.03.2020 r.
    Nasza szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru klasy kandydat dokonuje na etapie naboru.
W roku szkolnym 2020 /2021 przewidziane są:
•    klasy pierwsze ogólnodostępne z językiem angielskim, klasa pierwsza integracyjna oraz pierwsza DSD z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego.
•    klasy czwarte ogólnodostępne, klasa DSD, klasa sportowa i integracyjna.
Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji oraz innymi dokumentami dostępnymi na naszej stronie internetowej.
Szkolna Komisja Rekrutacyjna

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,
     od 2 marca 2020 r. Szkolna Komisja Rekrutacyjna działająca w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile rozpoczyna rekrutację uczniów do klas pierwszych ( w tym integracyjnej i DSD) i czwartych ( w tym DSD i sportowej).


       Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych  dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły jest prowadzone na podstawie:
•    „Karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej” – wzór karty zgłoszenia załącznik nr 1.
 
         Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej szkoły podstawowej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wniosek rodzica/ prawnego opiekuna kandydata na podstawie:

•    „Wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej” – wzór wniosku załącznik nr 2.

Wypełnione  dokumenty  należy złożyć w sekretariacie szkoły do 27 marca 2020 r.
       Postępowanie rekrutacyjne do klasy czwartej DSD z  rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego oraz do klasy czwartej sportowej przeprowadza się na podstawie:
•    Karty kontynuacji nauki w klasie czwartej w roku szkolnym 2020/2021 – wzór karty załącznik nr 3.
•    Wniosku o przyjęcie do klasy czwartej dla osób spoza rejonu – wzór wniosku załącznik nr 4.
•    Sprawdzianu predyspozycji językowych lub prób sprawności fizycznej.

Karty i wnioski  można pobrać ze strony internetowej szkoły www.sp11pila.pl  lub w sekretariacie szkoły.
Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie 9.03 – 27.03.2020 r.
    Nasza szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru klasy kandydat dokonuje na etapie naboru.
W roku szkolnym 2020 /2021 przewidziane są:
•    klasy pierwsze ogólnodostępne z językiem angielskim, klasa pierwsza integracyjna oraz pierwsza DSD z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego.
•    klasy czwarte ogólnodostępne, klasa DSD, klasa sportowa i integracyjna.
Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji oraz innymi dokumentami dostępnymi na naszej stronie internetowej.
Szkolna Komisja Rekrutacyjna

Harmonogram rekrutacji 2020-2021

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ INTEGRACYJNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PILE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ INTEGRACYJNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PILE

Za zgodą organu prowadzącego w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile funkcjonują klasy integracyjne, do których nabór prowadzi się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.

2. Do klasy pierwszej integracyjnej przyjmowane są wszystkie dzieci niepełnosprawne
w normie intelektualnej posiadające orzeczenia poradni specjalistycznych o potrzebie kształcenia specjalnego pod warunkiem, że szkoła dysponuje kadrą, która posiada kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć.

3. O przyjęciu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, Zespołem Downa, autyzmem bądź cechami autystycznymi posiadających orzeczenia poradni specjalistycznych o potrzebie kształcenia specjalnego decyduje zespół złożony z przedstawicieli Dyrekcji szkoły, Szkolnej Poradni Pedagogicznej oraz Rady Rodziców.

4. Decyzje zespołu nauczycieli wymienionych w pkt. 3 opiniuje Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile.

5. Rodzice dzieci, o których mowa w pkt. 2 i 3, starający się o przyjęcie ucznia do klasy integracyjnej, są zobowiązani dostarczyć aktualne na dany etap edukacyjny orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego poradni specjalistycznych oraz złożyć podanie do Dyrektora szkoły o przyjęcie ucznia do szkoły.

Regulamin rekrutacji do klasy czwartej sportowej

REGULAMIN REKRUTACJI do klasy 4 sportowej  w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile na rok szkolny 2020 /2021.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku, Prawo Oświatowe (DZ.U. z 2017 r. poz.59).
2. Statut Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile.
3. Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.
Zasady rekrutacji:
1. W roku szkolnym 2020/2021 do klasy 4 sportowej przyjmowani będą kandydaci, którzy:
• Na podstawie karty rozwoju i zdrowia dziecka zostali zakwalifikowani do grupy „A”/”AS” lub „B”/”BK”.
• Mają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub lekarza rodzinnego.
• Posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej.
• Uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.
Naboru do klasy sportowej dokonuje komisja rekrutacyjna składająca się z nauczycieli przeprowadzających testy sprawności. Komisja nie będzie rozpatrywać wniosków kandydatów, którzy otrzymali ocenę nieodpowiednią lub naganną z zachowania.
2. Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły jest prowadzone na podstawie :
• Karty kontynuacji nauki w klasie czwartej.
• Pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych kandydata.
• Uzyskania pozytywnego wyniku prób sprawności fizycznej.
Wzory dokumentów można pobrać ze strony internetowej szkoły: www.sp11pila.pl lub w sekretariacie szkoły.
Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły do 27 marca br.
3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy sportowej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wniosek rodzica /prawnego opiekuna kandydata na podstawie:
• Wniosku o przyjęcie dziecka do klasy czwartej.
• Pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych kandydata.
• Uzyskania pozytywnego wyniku prób sprawności fizycznej.
Wzory dokumentów można pobrać ze strony internetowej szkoły: www.sp11pila.pl lub w sekretariacie szkoły.
Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły do 27 marca br.
4. Terminy przeprowadzania prób sprawności fizycznej od 31marca do 2 kwietnia br.
Informacje o dokładnej dacie i godzinie przeprowadzenia prób sprawności fizycznej zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz w sekretariacie szkoły z tygodniowym wyprzedzeniem.
5. Próby sprawności fizycznej przeprowadzą nauczyciele, którzy będą prowadzić zajęcia w klasie sportowej. Testy sprawności fizycznej odbędą się w sali gimnastycznej. W przypadku nieobecności wskazanego nauczyciela próby sprawności przeprowadzi inny, wyznaczony przez dyrektora szkoły nauczyciel wychowania fizycznego posiadający odpowiednie kwalifikacje.

6. Oceniane są sprawności:
SPRAWNOŚĆ OGÓLNA:
- siła mm grzbietu: rzut piłką lekarską w tył przez plecy - chł. (2kg) , dz. (1kg)
- szybkość: 6 powtórzeń ćwiczenia: postawa zasadnicza, przysiad podparty, podpór leżąc, przysiad podparty (s)
- szybkościowo-siłowe:
• skok w dal z miejsca (cm)
• wyskok dosiężny (cm)
- wytrzymałość:
• dynamiczno-siłowa: z leżenia tyłem, RR za głową, skłon T z dotknięciem łokciami kolan (x)
• bieg wahadłowy 4x20m (pomiar czasu)
- zwinność:
• zwinnościowy tor przeszkód (start, slalom, przejście pod płotkiem, slalom, obiegnięcie tyczki i powrót) – pomiar czasu.
SPRAWNOŚĆ SPECJALNA:
- rzut piłeczką tenisową na odległość (ocena poprawności wykonania oraz pomiar odległości).


7. Ocena jest wypadkową ilości uczestników i wyniku próby, np. jeśli do testów sprawności przystąpi 20 kandydatów, to osoba uzyskująca najlepszy wynik próby otrzyma 20 punktów, natomiast najsłabsza 1.

8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brane będą kryteria dodatkowe:
• Opinia wychowawcy danego ucznia.
• Szczególne osiągnięcia sportowe.

9. Postanowienia końcowe:
• Dla kandydatów, którzy w wyznaczonym terminie z przyczyn losowych usprawiedliwionych nie będą mogli przystąpić do prób sprawności fizycznej, zostanie wyznaczony dodatkowy termin.
• Sprawy nieujęte w powyższym regulaminie będą rozstrzygane na podstawie Regulaminu Rekrutacji do klasy pierwszej i czwartej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile na rok szkolny 2020/2021.

REGULAMIN REKRUTACJI do klas pierwszej i czwartej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile na rok szkolny 2020 / 2021

Regulamin rekrutacji do klasy czwartej DSD z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ DSD Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PILE W ROKU SZKOLNYM 2020/ 2021

1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.
2. Kandydaci ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej DSD z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego poprzez złożenie karty lub wniosku.
3. O przyjęciu do klasy pierwszej DSD decyduje kolejność zgłoszeń.
4. W klasie pierwszej DSD liczebność zespołu klasowego nie może być większa niż 20
uczniów.

Wniosek o przyjęcie do klasy 4 szkoły podstawowej dla uczniów spoza rejonu


Karta kontynuacji nauki w klasie 4 szkoły podstawowej w roku szkolnym

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej ogólnodostępnej, DSD lub integracyjnej szkoły podstawowej dla uczniów spoza rejonu szkoły

Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej

 

Back to top