To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

U nas znów gwar i zabawa, a złota jesień już na dobre zagościła w naszej świetlicy.

Organizatorem konkursu plastycznego była Szkoła Podstawowa nr 1 w Pile, którego celem było rozwijanie twórczej aktywności dzieci, wyobraźni, wrażliwości estetycznej oraz rozwijanie zainteresowań w technice plastycznej origami.


Wychowawcy świetlicy w roku szkolnym 2019/2020

mgr Magdalena Gregorczyk
mgr Joanna Lietzau
mgr Katarzyna Olczyk-Zaciera
mgr Anna Rossa
mgr Mirosława SobczakKONKURSY ROK 2019/2020

MIĘDZYŚWIETLICOWE

1. Międzyświetlicowy Konkurs Pięknego Pisania „Piszemy: rytmicznie, delikatnie, z sercem” (M. Sobczak, A. Lietzau, M.Gregorczyk)
LISTOPAD 2019

2. Międzyświetlicowy Plastyczny Konkurs Ekologiczny „Na ratunek Ziemi” (K.Olczyk-Zaciera, A.Rossa)
KWIECIEŃ 2020


ŚWIETLICOWE

1. Konkurs plastyczny „Jesteśmy różni”
(wychowawcy świetlicy)
PAŹDZIERNIK 2019

2. DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA (K.Olczyk-Zaciera, A.Rossa)
LISTOPAD 2019

3. Świetlicowy quiz czytelniczy „Baśnie, bajki, bajeczki” (M. Gregorczyk, A.Lietzau)
MAj 2020


REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11
IM KRÓLOWEJ JADWIGI
W PILE

Świetlica szkolna zapewnia zorganizowaną opiekę wychowawczo – opiekuńczą w szczególności uczniom klas 1 – 3 Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile , przed zajęciami lekcyjnymi, po lekcjach, stosownie do zdiagnozowanych potrzeb od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:45 do 17.00. Wychowawcy świetlicy realizują zadania ujęte w Statucie Szkoły.

I . Cele i zadania świetlicy.
1. Celem działalności świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
2. Do podstawowych zadań świetlicy należy:
a) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
b) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
c) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie,
d) organizowanie kulturalnej rozrywki, kształtowanie nawyków kulturalnego życia,
d) kształtowanie nawyków higieny, czystości, dbałości o zachowanie zdrowia,
e) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,
f) współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogami szkolnymi celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych,
g) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

3. Świetlica obejmuje opieką dzieci w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile.


II. Organizacja pracy w świetlicy:
1. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych.
2. Opiekę nad grupą wychowanków sprawują wychowawca imiennie odpowiadający za kierunek opieki i wychowania dzieci.
3. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi 25 osób.
4. Świetlica szkolna czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 6:45 do 17.00.
5. Czas i godziny pracy dostosowane są do faktycznych potrzeb wychowanków i rodziców.

6. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu działań opiekuńczo- wychowawczych.
• Świetlica jest bezpłatna, na wniosek i za zgodą rodziców przyjmowane są dobrowolne wpłaty na pomoce dydaktyczne oraz materiały piśmienne.


III. Wychowankowie świetlicy:
1. Dzieci do świetlicy przyjmowane są na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez rodziców (prawnych opiekunów) – "Karta zg HYPERLINK "http://www.smt.pl/sp47bial/swietlic/zgloszenie.doc"łoszenia ucznia do świetlicy".
2. Przyjęcie do świetlicy szkolnej przysługuje uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki uczniom w szkole.
3. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej określa Konwencja Praw Dziecka i regulamin wewnętrzny świetlicy szkolnej.


WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY
1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.
4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice (opiekunowie) ponoszą koszty naprawy.
5. Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne oraz zabawki przyniesione z domu świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
7. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.
8. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
9. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy, a wychowawca odnotowuje ten fakt w dzienniku.
10. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej nie mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie (zgoda rodziców lub opiekunów na wyjście dziecka z np. niepełnoletnim rodzeństwem należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy).
11. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły w czasie kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej.
12. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogami szkolnymi oraz wychowawcami klas.
13. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innych pomieszczeniach lub na boisku szkolnym.
14. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy.
15. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły
o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy .
16. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach.
17. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.


PRAWA UCZNIA W ŚWIETLICY:
Uczeń ma prawo do:
a) respektowania i swoich praw i obowiązków,
b) uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach, c) rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,
d) rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, e) życzliwego, podmiotowego traktowania, f) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań, g) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
h) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek i gier.

OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY:
Uczeń ma obowiązek: a) dbać o ład i porządek,
b) zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy,
c) stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły, d) informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy,
e) meldować natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie,
f) aktywnie uczestniczyć w zajęciach, g) zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej.

WYRÓŻNIENIA
1. Wyróżnienie słowne przez wychowawcę i kierownika świetlicy.
2. Drobne nagrody za udział w konkursach i pracach codziennych i dodatkowych.
3. Wyeksponowanie nagrodzonych prac.
4. Wyróżnienie w formie pisemnej wpisywane do dzienniczka ucznia.
5. Dyplom lub drobna nagroda rzeczowa na koniec roku szkolnego.

KARY
• Upomnienie przez wychowawcę.
• Uwaga pisemna do dzienniczka ucznia.
• Odsunięcie od zajęć świetlicowych.
• Wpisanie uwagi w dzienniczku „Jak minął dzień w szkole?”

IV. Pracownicy świetlicy:
Pracownikami świetlicy są Nauczyciele – wychowawcy, do obowiązków, których należy: 1.Sporządzanie planu pracy świetlicy na dany rok szkolny.
2.Organizowanie pracy opiekuńczo – wychowawczej w świetlicy szkolnej zgodnie
z przyjętym planem pracy oraz obowiązującym regulaminem.
3. Podział uczniów na grupy.
4. Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem imprez świetlicowych.
5. Systematyczna prowadzenie dzienników zajęć świetlicowych..
6. Składanie semestralnych sprawozdań z pracy świetlicy.
7. Nadzór nad powierzonym sprzętem i pomocami dydaktycznymi; dbałość o ich
uzupełnienie i ewentualną wymianę.
8. Troska o estetykę pomieszczeń świetlicowych.
9. Współpraca z dyrekcją, nauczycielami, pedagogiem, logopedą, pielęgniarką, personelem kuchni i innymi pracownikami szkoły.
10. Współpraca z rodzicami i okazywanie pomocy w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych.
11. Współpraca z Radą Rodziców.
12. Realizacja zadań wynikających z zakresu obowiązków wychowawcy świetlicy.
13. Wykonywanie innych obowiązków i zadań zleconych przez dyrektora szkoły.
14. Wychowawcy współpracują ze sobą w ramach zespołu wychowawczego świetlicy.
15. Wychowawcy, realizując zajęcia programowe i inne (wg planu pracy), dbają o różnorodną ofertę zajęć świetlicowych.
16. Wychowawcy tworzą atmosferę wzajemnej tolerancji i akceptacji.
17. Wychowawca świetlicy w szczególności zobowiązany jest do:
• dbania o bezpieczeństwo wychowanków,
• przestrzegania ustalonego w szkole czasu pracy i wykorzystywania go w sposób jak
najbardziej efektywny,
• dążenia do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników i przejawiania w tym celu
inicjatywy,
• dbania o kulturę spożywania posiłków,
• przestrzegania regulaminu pracy, przepisów BHP i ppoż.,
• dbania o dobre imię szkoły,
• wykazywania troski o powierzony sprzęt,
• przestrzegania tajemnicy rady pedagogicznej,
• przestrzegania zasad współżycia społecznego,
• tworzenia warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi uczniów,
rozwiązywania ewentualnych konfliktów.
18. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić rodziców (prawnych opiekunów o problemach mających miejsce podczas zajęć w świetlicy.
19. W przypadku zaistnienia wypadku, któremu ulegnie wychowanek, wychowawca
zobowiązany jest podjąć niezwłocznie następujące działania:
• zawiadomienie pielęgniarki szkolnej (pogotowia ratunkowego – w uzasadnionych
przypadkach),
• zawiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) o wypadku i stanie zdrowia
wychowanka,
• poinformowanie o wypadku dyrektora szkoły.


V. Dokumentacja.
W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:
1. Świetlica pracuje w oparciu o plan pracy ustalany corocznie przez nauczycieli-wychowawców świetlicy, wynikający z założeń planu pracy szkoły.
2. Nauczyciele świetlicy dokumentują swoją pracę wpisując tematy zajęć do dziennika zajęć i potwierdzają to podpisem. Pobyt dziecka w świetlicy jest dokumentowany w dzienniku zajęć. Wychowawca odnotowuje każdorazowo godzinę przyjścia i wyjścia ucznia ze świetlicy.


KLIKNIJ I POBIERZ 

Back to top